Phranakhon Rajabhat University Council Phranakhon Rajabhat University Council
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย + อุปนายกสภามหาวิทยาลัย + กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ + กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ + เลขานุการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัย + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และท้องถิ่น + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 + ครั้งที่ 1/2564 + ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ) + ครั้งที่ 3/2564 + ครั้งที่ 4/2564 + ครั้งที่ 5/2564 + ครั้งที่ 6/2564 + ครั้งที่ 7/2564 + ครั้งที่ 8/2564 + ครั้งที่ 9/2564 + ครั้งที่ 10/2564 + ครั้งที่ 11/2564 + ครั้งที่ 12/2564รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 + ครั้งที่ 1/2563 + ครั้งที่ 2/2563 + ครั้งที่ 3/2563 + ครั้งที่ 4/2563 + ครั้งที่ 5/2563 + ครั้งที่ 6/2563 + ครั้งที่ 7/2563 + ครั้งที่ 8/2563 + ครั้งที่ 9/2563 + ครั้งที่ 10/2563 + ครั้งที่ 11/2563 + ครั้งที่ 12/2563 + ครั้งที่ 13/2563รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย + มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง + ประกาศ ก.พ.อ. + หลักเกณฑ์การเผยแพร่วารสาร + ประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร + บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน + ระเบียบ + คำสั่งคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + แบบบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง การขอนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564องค์ความรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + งานวิจัย + ตำรา + หนังสือ + งานวิชาการรับใช้สังคม + งานวิชาการในลักษณะอื่นรายงานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการการติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล + กำหนดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ตัวชี้วัดการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับคณะ /วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน โรงเรียนมัธยมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน โรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word)
พ.ร.บ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ข้อมูลทั่วไป
Mike
นายกสภามหาวิทยาลัย
Mike
อธิการบดี
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88 http://www.periodicos.letras.ufmg.br/files/journals/4/articles/23052/submission/original/23052-1125639881-2-SM.html http://arc.salleurl.edu/develop/slot-deposit-pulsa/ https://chihuahuacapital.mpiochih.gob.mx/solicitudes/slot-gacor-gampang-menang/ https://journal.iseo.edu.mx/files/journals/1/articles/113/63225cd7b3826.html https://nprh.ujk.edu.pl/slot-deposit-pulsa/ https://www.beritarajaku.com/slot-gacor/ https://sites.google.com/view/9-daftar-bocoran-slot-gacor