Phranakhon Rajabhat University Council Phranakhon Rajabhat University Council
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
หน้าหลัก
นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย + อุปนายกสภามหาวิทยาลัย + กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ + กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ + เลขานุการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุน + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัยและคุณภาพการศึกษา + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2561กำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล + กำหนดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ตัวชี้วัดการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมแบบรายงาน (Word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมแบบรายงาน (Word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานโรงเรียนมัธยมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมแบบรายงาน (Word)
พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศเว็บเดิม
ข้อมูลทั่วไป
Mike
นายกสภามหาวิทยาลัย
Mike
อธิการบดี
บริการทั่วไป
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike
Mike