Phranakhon Rajabhat University Council Phranakhon Rajabhat University Council
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย + อุปนายกสภามหาวิทยาลัย + กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ + กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ + เลขานุการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัย + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และท้องถิ่น + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 + ครั้งที่ 1/2564 + ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ) + ครั้งที่ 3/2564 + ครั้งที่ 4/2564 + ครั้งที่ 5/2564 + ครั้งที่ 6/2564 + ครั้งที่ 7/2564 + ครั้งที่ 8/2564 + ครั้งที่ 9/2564 + ครั้งที่ 10/2564 + ครั้งที่ 11/2564 + ครั้งที่ 12/2564รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 + ครั้งที่ 1/2563 + ครั้งที่ 2/2563 + ครั้งที่ 3/2563 + ครั้งที่ 4/2563 + ครั้งที่ 5/2563 + ครั้งที่ 6/2563 + ครั้งที่ 7/2563 + ครั้งที่ 8/2563 + ครั้งที่ 9/2563 + ครั้งที่ 10/2563 + ครั้งที่ 11/2563 + ครั้งที่ 12/2563 + ครั้งที่ 13/2563รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย + มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง + ประกาศ ก.พ.อ. + หลักเกณฑ์การเผยแพร่วารสาร + ประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร + บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน + ระเบียบ + คำสั่งคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + แบบบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง การขอนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564องค์ความรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + งานวิจัย + ตำรา + หนังสือ + งานวิชาการรับใช้สังคม + งานวิชาการในลักษณะอื่นรายงานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการการติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล + กำหนดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ตัวชี้วัดการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับคณะ /วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน โรงเรียนมัธยมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน โรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word)
พ.ร.บ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
ประวัติและความเป็นมา


บทที่ 1 ความเป็นมาของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 
          พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ : ๕) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งมีสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
  1. นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
  4. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจำนวนสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและมิใช่ ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๓)
  5. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบเอ็ดคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (๒) (๓) และ (๔) ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองส่วนท้องถิ่น การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งจากบุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
          โดยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ : ๕ – ๙)
          การประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ เมื่อ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏพระนครมีฐานะ เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนครและกรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏพระนคร ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ              พ.ศ.๒๕๓๘ ณ ขณะนั้น จึงปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๖ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๒๓ ก ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ : ๒๒) ปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยและได้ดำเนินการออกกฎระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนดำเนินการสรรหาสภามหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบ ในมาตรา ๑๖
  
           ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนมีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติฯ  และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว ทำให้ได้มาซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาระแรก
ประกอบด้วย
๑. พลอากาศเอก วีระ กิจจาทร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒. นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. นายเดชา ดีผดุง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. นายประวิช       รัตนเพียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายสุชาติ        ไชยมะโน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. พลอากาศเอก คำรบ ลียะวณิช ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๔. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนา จันทพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๖. อาจารย์ปราโมทย์         เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙. อาจารย์มณีรัตน์ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินาถ สุขสวัสดิ์ชน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไอยเรศ ลิบลับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๔. อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
          สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครภายใต้การนำของนายกสภามหาวิทยาลัย พลอากาศเอก วีระ กิจจาทร ได้ปฏิบัติภารกิจการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดในพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ภารกิจสำคัญจึงได้แก่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พร้อมแผนพัฒนาด้านต่างๆ  และดำเนินการตามแผน รวมทั้งการจัดทำระเบียบรองรับการดำเนินงาน การจัดทำโครงสร้างพร้อมกรอบแผนอัตรากำลังบุคลากรและการบริหารจัดการตามแผน  สภามหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่หลากหลาย ได้ให้คำชี้แนะ กำกับดูแล และผลักดันการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจนรุดหน้าในด้านต่างๆ โดยสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายแผนและงบประมาณ ฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายธุรกิจและการลงทุน ทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำแนะนำการติดตามการดำเนินการด้านต่างๆนั้น  ผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานและประสบการณ์ ด้านการวางแผนและงบประมาณจากอุปนายกสภามหาวิทยาลัย (นายถนอม  อินทรกำเนิด) และนายเดชา  ดีผดุง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของฝ่ายสถานที่และสิ่งแวดล้อม กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ และนายสุชาติ ไชยมะโน ได้ให้คำปรึกษา แนะนำการปรับภูมิทัศน์บริเวณเรือนไทยและรอบมหาวิทยาลัย  ด้วยกระบวนการการวิจัยนำสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านสถาปัตยกรรมและการประหยัดพลังงานโดยการใช้วัตถุรีไซเคิล และการบูรณาการกับงานศิลปกรรม –  ประติมากรรม ที่เรียนรู้จากที่ปรึกษามหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่             พระสถาปนา ฐิตวํโส วัดสุวรรณาราม
          นอกจากนี้ ด้วยตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการบูรณาการทรัพยากรให้การเรียนการสอนเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนาฏยสังคีต (ดนตรีไทย – ดนตรีสากล – นาฏศิลป์ และการละคร) กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสาร (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา – นิเทศศาสตร์ – ออกแบบนิเทศศิลป์) กลุ่มคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์ – เทคโนโลยีสารสนเทศ – การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เป็นต้น   ผลจากการดำเนินงานนำสู่การใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มนาฏยสังคีตได้ผลิตผลงานการแสดงและวัฒนธรรมเผยแพร่ในรูปแบบรายการทางวิทยุโทรทัศน์ และรูปแบบวีดิทัศน์ / แผ่นซีดี  อันเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง
          นอกจากนี้ในช่วงสภามหาวิทยาลัยวาระแรกมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ๒ หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา  และวิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์ และได้เริ่มดำเนินการในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลา (phase)
          พล.อ.อ. วีระ  กิจจาทร นายกสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยมาตั้งแต่เป็นสถาบันราชภัฏพระนคร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕  จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๑  และท่านได้ดำริให้มหาวิทยาลัยจัดทำเสาธงใหม่ให้สูงและใหญ่ขึ้น เนื่องจากเสาเดิมเล็กและเก่ามากแล้ว กับเสนอแนะว่า รัชกาลที่ ๘ และ รัชกาลที่ ๙  เสด็จหว่านข้าวบริเวณพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา จึงควรมีพระบรมราชานุสรณ์ของ ๒ รัชกาล เพื่อเป็นเครื่องแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นที่สักการะของชาวพระนครต่อไป
          มหาวิทยาลัยจึงดำเนินการจัดสร้างเสาธงใหม่ ที่บรรจุวัตถุมงคล เช่น พระเครื่อง เพื่อปกป้องคุ้มครองประชมคมชาวพระนคร ทอง ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง เพื่ออำนวยพรว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจะรุ่งเรืองมั่นคงดั่งทอง เสาธงดังกล่าวมีขนาดใหญ่และสูงกว่า ๓๐ เมตร ประดิษฐานที่หน้าอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “พระนครแกรนด์วิว”
          นอกจากนั้นยังสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล ในลักษณะภาพนูนด้วยทองสัมฤทธิ์ที่ด้านข้างอาคาร ๑ เพื่อเป็นเครื่องรำลึกและเป็นที่สักการะของชาวพระนคร
          อีกทั้งยังได้ขออนุญาตใช้ ชื่อ-สกุลของ พล.อ.อ.วีระ  กิจจาทร  นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นชื่อห้องประชุม ๒ ห้อง ที่อาคารปิยมหาราช ชั้น ๔ ที่ห้องประชุมกิจจาทร ๑ และห้องประชุมกิจจาทร ๒ เพื่อเป็นเครื่องแสดงกตัญญุตาแด่ พล.อ.อ. วีระ กิจจาทร  โดยท่านได้เมตตาเป็นประธานพิธีเปิดห้องกิจจาทร ๑ และห้องกิจจาทร ๒  พิธีวางเสาธง และพิธีเปิดพระบรมรูปราชานุสาวรีย์ ๒ รัชกาล เมื่อ  ๒๓  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ด้วย
 
  
          เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระ ได้มีการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีสภามหาวิทยาลัย วาระที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๑ – พฤษภาคม ๒๕๕๔)  ดังนี้
 
๑. นายมีชัย ฤชุพันธุ์   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๒. นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. พลอากาศเอก นพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวพจมาน เครือสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. รองศาสตราจารย์โภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสุชาติ            ไชยมะโน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสันติ วยากรณ์วิจิตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๔. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๑๕. รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๑๖. อาจารย์ปราโมทย์  เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘. อาจารย์มณีรัตน์ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนเกียรติ ประถมบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๓. อาจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๔. อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี / เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
          นับจากวันที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔  นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมปฏิบัติภาระหน้าที่ร่วมกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ตามบทบาทและภาระหน้าที่ที่กำหนด ในช่วงนี้ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๗) ซึ่งได้ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยและนำสู่กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมเชิงรุก ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกยิ่งขึ้น
          สภามหาวิทยาลัยตระหนักว่า ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ บุคลากร และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรและบัณฑิตจึงกำหนดเป้าประสงค์สำคัญประการแรก คือ “บุคลากรชั้นนำ” และประการที่ ๒ คือ “คุณธรรมนำหน้า”
          เนื่องจาก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมและ/หรือเริ่มไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่เอื้อหรือยังไม่มีรองรับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  สภามหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยได้เร่งรัดติดตามช่วยเหลือกรณีนี้เป็นพิเศษ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรุดหน้าเป็นรูปธรรมและมีความเสมอภาคยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปรับสถานภาพและสวัสดิการของบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
          นอกจากนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากองค์ประกอบอื่น ๆ  ได้แก่ กรรมการโดยตำแหน่ง (อธิการบดี  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เป็นพลังที่ผลักดันและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ดังประจักษ์ในปัจจุบัน ซึ่งบางช่วงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปรับเปลี่ยนตามวาระ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ได้ร่วมทำหน้าที่สภามหาวิทยาลัยในแต่ละช่วงดังต่อไปนี้
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๑- ๒๕๕๓)
 
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. พลอากาศเอกนพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา  ช้างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวพจมาน เครือสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รองศาสตราจารย์โภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสุชาติ ไชยมะโน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสันติ วยากรณ์วิจิตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๔. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๕. รองศาสตราจารย์วิชัย แหวนเพชร ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๖ อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ สุนทโรทก กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘. อาจารย์ชินะทัตร์ นาคะสิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวรรณ์ เล็กวิไล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒๐. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. อาจารย์ไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา ปุญญฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๔. อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔)
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. คุณหญิงณัษฐนนท ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. พลอากาศเอกนพพร จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณปรีชา  ช้างขวัญยืน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นายผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. รองศาสตราจารย์โภคิน พลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายสุชาติ ไชยมะโน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายสันติ วยากรณ์วิจิตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๔. รองศาสตราจารย์เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๕. รองศาสตราจารย์วันทนา จันทพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๖ อาจารย์ปราโมทย์ เทพพัลลภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชน แสงจักร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๘. อาจารย์ประวิทย์ ขาวปลื้ม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ ลิ่มสืบเชื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๒๐. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ฤทธิ์จรูญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อาภาวัฒนาสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๓. รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
๒๔. อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน รองอธิการบดี/เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)
slot onlineslot hokislot gacorslot pulsajudi onlinesitus slot deposit danaslot deposit pulsasitus slot gacorslot88
๑. นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. นายถนอม                              อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. รองศาสตราจารย์คมเพชร   ฉัตรศุภกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์ฐาปนา บุญหล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. คุณหญิงณัษฐนนท  ทวีสิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ทองหล่อ วงษ์อินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์ธีรยุทธ์ สุนทรา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. พลอากาศเอก นพพร   จันทวานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายผดุงชาติ  สุวรรณวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. หม่อมราชวงศ์โอภาศ กาญจนะวิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๓. นายไพรัช   อรรถกามานนท์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๔. รองศาสตราจารย์พงศ์ หรดาล อธิการบดี/กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๕. อาจารย์ศุภลักษณ์ ใจเรือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ/
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
๑๖. อาจารย์มณฑล จันทร์แจ่มใส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
๑๗. รองศาสตราจารย์สุพจน์ แสงเงิน