Phranakhon Rajabhat University Council Phranakhon Rajabhat University Council
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
TH | EN
นายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย + อุปนายกสภามหาวิทยาลัย + กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ + กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร + กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ + เลขานุการสภามหาวิทยาลัยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยฝ่ายต่างๆ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายแผน งบประมาณ และการคลัง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายวิจัย + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายควบคุมความเสี่ยง + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกลั่นกรองหลักสูตร + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และท้องถิ่น + คณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2564 + ครั้งที่ 1/2564 + ครั้งที่ 2/2564 (วาระพิเศษ) + ครั้งที่ 3/2564 + ครั้งที่ 4/2564 + ครั้งที่ 5/2564 + ครั้งที่ 6/2564 + ครั้งที่ 7/2564 + ครั้งที่ 8/2564 + ครั้งที่ 9/2564 + ครั้งที่ 10/2564 + ครั้งที่ 11/2564 + ครั้งที่ 12/2564รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 + ครั้งที่ 1/2563 + ครั้งที่ 2/2563 + ครั้งที่ 3/2563 + ครั้งที่ 4/2563 + ครั้งที่ 5/2563 + ครั้งที่ 6/2563 + ครั้งที่ 7/2563 + ครั้งที่ 8/2563 + ครั้งที่ 9/2563 + ครั้งที่ 10/2563 + ครั้งที่ 11/2563 + ครั้งที่ 12/2563 + ครั้งที่ 13/2563รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 + รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย + มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้อง + ประกาศ ก.พ.อ. + หลักเกณฑ์การเผยแพร่วารสาร + ประกาศ/ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร + บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน + ระเบียบ + คำสั่งคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการแบบฟอร์มการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + แบบบันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง การขอนำส่งผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + แบบฟอร์ม ก.พ.อ. 03 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564องค์ความรู้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ + งานวิจัย + ตำรา + หนังสือ + งานวิชาการรับใช้สังคม + งานวิชาการในลักษณะอื่นรายงานข้อมูลผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการการติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2561 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2563 + รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564กำหนดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล + กำหนดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 + ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2562ตัวชี้วัดการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับคณะ /วิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน โรงเรียนมัธยมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word) + ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงาน โรงเรียนประถมสาธิต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบรายงาน (word)
พ.ร.บ./ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ
นายกสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
slot online slot hoki slot gacor slot pulsa judi online situs slot deposit dana slot deposit pulsa situs slot gacor slot88